Conveyancing Knowledgebase

REGISTRASIE VAN AKTES WET NO. 47 VAN 1937

REGISTRASIE VAN AKTES WET NO. 47 VAN 1937

[GOEDGEKEUR OP 19 MEI 1937]

[DATUM VAN INVOERING: 1 SEPTEMBER 1937]

(Deur die Goewerneur-generaal in Afrikaans geteken)

Hierdie Wet is opgedateer tot Staatskoerant 37173 gedateer 18 Desember 2013.

soos gewysig deur

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 15 van 1953

Wet op Huweliksaangeleenthede, No. 37 van 1953

[met ingang van 28 Oktober 1953]

Algemene Regswysigingswet, No. 50 van 1956

[met ingang van 22 Junie 1956]

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 43 van 1957

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 43 van 1962

Algemene Regswysigingswet, No. 80 van 1964

[met ingang van 1 September 1937]

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 87 van 1965

Wet op die Registrasie van Myntitels, No. 16 van 1967

[met ingang van 1 Oktober 1967]

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 61 van 1969

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 3 van 1972

Opmetingswysigingswet, No. 71 van 1972

[met ingang van 1 November 1972]

Algemene Regswysigingswet, No. 62 van 1973

[met ingang van 27 Junie 1973]

Algemene Regswysigingswet, No. 29 van 1974

[met ingang van 15 Maart 1974]

Algemene Regswysigingswet, No. 57 van 1975

[met ingang van 1 September 1975 (tensy anders vermeld)]

Onteieningswet, No. 63 van 1975

[met ingang van 1 Januarie 1977]

Wet op die Registrasie van Aktes in Rehoboth, No. 93 van 1976

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 41 van 1977

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 92 van 1978

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 44 van 1980

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 27 van 1982

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 62 van 1984

Wet op Huweliksgoedere, No. 88 van 1984

[met ingang van 1 November 1984]

Wysigingswet op die Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, No. 74 van 1986

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 75 van 1987

Wysigingswet Wet op Huweliks- en Huweliksgoederereg, No. 3 van 1988

[met ingang van 2 Desember 1988]

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 24 van 1989

Wet op Minder Formele Dorpstigting, No. 113 van 1991

[met ingang van 1 September 1991]

Wysigingswet op Onteiening, No. 45 van 1992

[met ingang van 1 Mei 1992]

Wysigingswet op die Registrasie van Aktes, No. 14 van 1993

Insolvensiewysigingswet, No. 122 van 1993

[met ingang van 1 September 1993]

Vierde Algemene Regswysigingswet, No. 132 van 1993

[met ingang van 1 Desember 1993]

Tweede Algemene Wysigingswet op Streek- en Grondsake, No. 170 van 1993

[met ingang van 17 Desember 1993]

Wet op Ontwikkelingsfasilitering, No. 67 van 1995

[met ingang van 22 Desember 1995]

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 11 van 1996

Wysigingswet op Staatsdienswetgewing, No. 47 van 1997

[met ingang 1 Julie 1999]

Proklamasie No. R.9 van 1997

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 93 van 1998

Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike, No. 120 van 1998

[met ingang 15 November 2000]

Algemene Wysigingswet op Grondsake, No. 11 van 2000

[met ingang 24 Maart 2000]

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 9 van 2003

Wysigingswet op die Registrasie van Myntitels, No. 24 van 2003

[met ingang 1 Mei 2004]

Wysigingswet op Registrasie van Aktes No. 5 van 2006

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 12 van 2010

Algemene Wysigingswet op Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, No.4 van 2011

[met ingang van 16 Mei 2011]

Wysigingswet op Registrasie van Aktes, No. 34 van 2013

voorgestelde wysiging deur

„Communal Land Rights Act”, No. 11 van 2004

 

ALGEMENE KENNISGEWING

Kragtens Proklamasie No. R.9 van 1997, is die woorde „Staatspresident” en „Kommissie vir Administrasie”, waar hulle ook al voorkom, deur die woorde „President” en „Staatsdienskommissie” vervang.

 

WET

 

Om die in die Republiek geldende regsbepalings op die registrasie van aktes saam te vat en te wysig.

 

INDELING VAN ARTIKELS

 

HOOFSTUK I

ADMINISTRASIE

1. Registrasiekantore

1 A.Beëindiging van rasionaliseerde kantore: Oordra van hul funksies, rekords, ander toerusting en personeel aan ’n ontvangerkantoor

2. Aanstelling van hoofregistrateur, registrateur en assistentregistrateur van aktes

3. Pligte van registrateur

4. Bevoegdhede van registrateur

5 .Regshandelings met betrekking tot grond in gebiede van verskillende registrasiekantore

6 .Geregistreerde aktes mag nie sonder bevel van ’n hof gerojeer word nie

7. Ondersoek van stukke en verskaffing van inligting

 

8.. . . . . .

 

9 .Regulasieraad

 

10. Regulasies

 

HOOFSTUK II

REGISTRASIE

Registers

11. . . . . .

12.. . . . . .

 

Algemene Bepalings

13. Wanneer registrasie plaasvind

14. Aktes moet die volgorde van hul relatiewe oorsake volg

15. Opstelling van aktes deur transportbesorger

15A. Bewys van sekere feite in verband met aktes en dokumente deur middel van sekere sertifikate

16. Hoe saaklike regte oorgedra word

16A. Registrasie van oordrag van reg van huurpag

16B.. . . . . .

16D. Registrasie van oordrag van regte ingevolge of kragtens Swart Administrasie Wet, 1927, verkry

17. Registrasie van onroerende goed op naam van getroude persone

HOOFSTUK III

REGISTRASIE VAN GROND

Transport van Grond

18. Hoe oor Staatsgrond beskik word

19. . . . . .

20. Vorm en wyse van ondertekening van transportaktes

21. Transport of sessie vanuit gemeenskaplike boedel

22. Transport van twee of meer stukke grond met een akte

23. Transport van onverdeelde aandele in grond met een akte

23bis. Oordrag van aandele in eiendomme aan meer as een transportnemer in een akte

24. Besondere bepalings omtrent transport van onverdeelde aandele

24bis. Transport uit firma of vennootskap

25. Transport aan nog onbekende kinders

26. Verdelingstransporte

27. Vereistes wanneer verband rus op aandeel in verdeelde grond

28. Vereistes wanneer aandeel in verdeelde grond aan ander regte onderworpe is

29. Gevolg van handelings kragtens artikels 27 en 28

30. Verdeling van grond waarop fidei-commissum rus

31. Transport van onteiende grond of van grond wat kragtens wet oorgaan

32. Registrasie van onteiende serwitute of van serwitute wat kragtens wet oorgaan

33. Registrasie van titel deur ’n ander prosedure as die gewone

Vervangende Titelbewyse

34. Sertifikaat van geregistreerde titel van onverdeelde aandeel

35. Sertifikaat van geregistreerde titel van gesamentlike aandele

36. Sertifikaat van geregistreerde titel van een of meer stukke grond wat kragtens een titelbewys besit word

37. Voorwaardes van uitreiking van sertifikate van geregistreerde titel

38. Sertifikaat van geregistreerde titel in plaas van verlore, vernietigde onvolledige of ondiensbare titelbewys

39. Sertifikaat van geregistreerde titel ter verbetering van ’n foutiewe registrasie

40. Sertifikaat van gekonsolideerde of gewysigde titel van twee of meer stukke grond

41.. . . . . .

42. Sertifikaat van eenvormige titel

43. Sertifikaat van geregistreerde titel van gedeelte van stuk grond

43A. Sertifikaat van geregistreerde titel ten opsigte van grond voorheen kragtens geregistreerde deeltitel gehou

Verandering van Titel deur Aantekening

44. Verbetering van titel deur aantekening

45. Transport of oordrag deur aantekening

45bis. Aantekening op aktes by egskeiding, verdeling van gemeenskaplike boedel, of verandering van huweliksgoederebedeling

HOOFSTUK IV

DORPE EN NEDERSETTINGS

46. Voorskrifte by verdeling van grond in persele of erwe

46A. Spesiale voorskrifte by verdeling in persele of erwe van grond in gebied van registrasiekantoor te Johannesburg

46B. Artikel 46 mutatis mutandis van toepassing op grond andersins onderverdeel

47. Transport van dorp of deel daarvan

48. Spesiale bepalings omtrent ’n verband oor grond in die regsgebied van die registrasiekantoor in Johannesburg en ander grond

49. Besondere bepalings omtrent dorpe in Transvaal

HOOFSTUK V

VERBANDE

Algemene Bepalings

50. Ondertekening van verbandaktes

50A. Nie-tersaaklike bepalings

51. Voorskrifte vir verbande tot versekering van toekomstige skulde

52. Sessie van verband tot versekering van toekomstige voorskotte

53. Wering van algemene klousule uit verbandakte

54. Geen verband mag ten gunste van ’n verteenwoordiger gepasseer word nie

55. Voorskrifte in geval van verbande deur of ten gunste van twee of meer persone gepasseer

Regte van Verbandhouers

56. Oordrag van onroerende goed waarop verband rus

57. Substitusie van skuldenaar ten aansien van ’n verband

58. Bevoegdhede ten opsigte van sekere bates in insolvente en sekere ander boedels

59. . . . . .

60. Toestemming van verbandhouer tot registrasie van vermenging van regte van verbandgewer

Notariële Verbande

61. Registrasie van notariële verbande

62. Waar notariële verband geregistreer moet word

HOOFSTUK VI

REGTE OOR ONROERENDE GOED

Algemene Bepalings

63. Beperking op registrasie van regte oor onroerende goed

64. Sertifikate van geregistreerde saaklike regte

Persoonlike Serwitute

65. Registrasie van notariële akte tot vestiging van persoonlike serwituut

66. Beperking van registrasie van persoonlike serwitute

67. Voorbehoud van persoonlike serwitute

68. Registrasie van verval van persoonlike serwituut

69. Transport en beswaring met verband van grond met persoonlike serwituut daarop

69bis. Gesamentlike transaksies deur fiduciarius en fideicommissarius

Regte op Minerale

70. Afskeiding uit eiendomsreg van regte op minerale

71. Sertifikaat van voorbehoud van regte op minerale

72. Sertifikaat van reg op minerale deur Staat voorbehou

73. Uitsluiting van regte op minerale van verdeling van grond

73bis. Verdeling van regte op minerale

74. Onverdeelde aandeel in regte op minerale

74bis.Verbetering van fout by registrasie van regte op minerale

74ter.Vervanging van verlore of vernietigde titelbewys van regte op minerale

Grondserwitute

75. Vestiging van grondserwituut deur notariële akte

76. Voorwaardes van registrasie van grondserwitute

Huurkontrakte

77. Registrasie van huur en onderhuur

78. Beëindiging van geregistreerde huur

79. Waar registrasie van huur moet plaasvind

80. Registrasie van sessies van huur en onderhuur

81. Verpanding van huur of onderhuur

82. Notariële verbande op huur of onderhuur

83. Verpanding van nedersettingshuur na uitoefening van koopsreg

Prospekteerkontrakte

84. Registrasie van prospekteerkontrakte

85. Rojering van registrasie by verstryking van prospekteerkontrak te versuim om te hernu

HOOFSTUK VII

HUWELIKSVOORWAARDES

86. Huweliksvoorwaardes moet geregistreer word

87. Wyse en tyd van registrasie van huweliksvoorwaardes

88. Na-huwelikse ondertekening van voor-huwelikse ooreenkoms

89. Registrasie van na-huwelikse kontrakte

 

HOOFSTUK VIII

GEMENGDE BEPALINGS

90. Rojering van registrasie na verval van sekere geregistreerde regte

91. Geen transport of sessie as sekuriteit

92. Belastings en hereregte moet betaal word voor registrasie

93. Registrasie van naamsverandering

94.. . . . . .

95. Attesteer van prokurasies wat in die Republiek onderteken is

96. Ondertekening van aktes deur toekomstige eienaars

97. Kennisgewing aan registrateur van applikasie by hof

98. Uitgereikte kopie van verlore akte vervang die oorspronklike wat na terugvinding ingehandig moet word

99. Geen aanspreeklikheid weens handeling of versuim in registrasiekantoor

100. Formele gebreke

101. Besondere bepalings omtrent registrasiekantoor te Vryburg

102. Woordomskrywing

102A.. . . . . .

102B.. . . . . .

103. Wetsherroeping

104. Kort titel en inwerkingtreding

Eerste Bylae

Herroepe wette

Tweede Bylae

 

 

 

 

  • Hits: 23826